Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik in alle overeenkomsten van Stichting Rugged Solutions met particulieren (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

 

Artikel 1: Aanmelding

a. Aanmelding als Rugged Studio lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website (www.ruggedstudio.nl) volledig in te vullen en te verzenden, of het papieren inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na ontvangst door Stichting Rugged Solutions van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van het inschrijfformulier in. Het inschrijfgeld bedraagt €10,- en is bij inschrijving verschuldigd. Stichting Rugged Solutions is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

b. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Stichting Rugged Solutions zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

c. Aanmelding voor een lid onder de 18 jaar dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Rugged Studio kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal een kwartaal. Bij betaling per jaar is de duur minimaal een jaar. Een overeenkomst tussen Stichting Rugged Solutions en een particulier wordt na ommekomst van de termijn automatisch verlengd met dezelfde termijn. Een abonnement moet minimaal één kalendermaand voor aanvang van de volgende termijn worden stopgezet.

b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso of contant. Indien bij inschrijving word gekozen voor een contante betaling word een toeslag van €5,- berekend per betalingstermijn.

c. Indien u gekozen heeft voor betaling per automatische incasso geeft u toestemming aan Stichting Rugged Solutions om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie van Rugged Studio en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Rugged Solutions. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

d. Bij betaling per jaar word een korting van 10% doorberekend op het contributie bedrag.

e. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden en krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Rugged Studio lid met een minimum van €50,-.

f. Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Kan het Rugged Studio lid toegang tot de les worden geweigerd. Stichting Rugged Solutions is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden.

g. Als u het niet eens bent met een afschrijving, zoals bijvoorbeeld bij een incorrect bedrag dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

h. Stichting Rugged Solutions behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddelijk doorgevoerd.

i. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
j. Beëindiging van een lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via post of mail (info@ruggedstudio.nl) met vermelding van naam de naam en geboortedatum van het lid. U ontvangt hierbij een bewijs van uitschrijving.

Artikel 3: Lestijden

a. Rugged Studio behoudt zich het recht voor om de lestijden te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een tijdwijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien door wijziging van de lestijd het Rugged Studio lid niet meer kan deelnemen aan de les, mag deze het abonnement direct beëindigen. 

b. Rugged Studio houdt de basisschoolvakanties aan en is gebaseerd op 40 lessen per jaar. Het Rugged Studio lid ontvangt ieder jaar een kalender met daarop alle lesdata.

Artikel 4: Open Training

a. Een lid met het Open Training abonnement heeft onbeperkte toegang tot de open trainingen.
Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het volgen van een programma of van lesonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Rugged Studio, is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Stichting Rugged Solutions, de docent en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Stichting Rugged Solutions, de docent en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

Artikel 6: Slotbepalingen

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Stichting Rugged Solutions aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Rugged Studio is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.